Zásady ochrany osobných údajov

Štatutárny orgán občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10/32, 040 18 Nižná Hutka, IČO: 422 46 512, dátum registrácie: 08.12.2011, reg. číslo: VVS/1-900/90-38473 (ďalej len “združenie“) spracováva osobné údaje v zmysle:

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernice 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • Meno a priezvisko, adresa bydliska, zdravotný stav – diagnóza, email, telefónne číslo.

Účel spracúvania osobných údajov:

  • Osobné údaje budú spracúvané výhradne za účelom administrácie občianskeho združenia.

Dĺžka spracúvania osobných údajov:

  • Osobné údaje budú spracúvané do uplynutia povinnej doby archivácie (ďalej len „doba spracúvania“).
  • Po uplynutí doby spracúvania budú osobné údaje vymazané.
  • Osobné údaje budú rovnako vymazané v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

  • Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorý bol poskytnutý.
  • Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na súhlase pred jeho odvolaním.