Aktivity oz

Pomáhame

– prostredníctvom poskytnutia finančného a nefinančného daru pomáhať rodinám so zdravotne postihnutou osobou. Finančné prostriedky slúžia na  zlepšenie kvality života a ako výpomoc na pokrytie zvýšených výdavkov, súvisiacich so zdravotným postihnutím.


Aktívne za zdravým

– projekt je zameraný na voľnočasové aktivity pre deti a mládež v rámci východného Slovenska.

  • Realizáciou aktivít podporiť socializáciu a integráciu zúčastnených.
  • Udržiavať zdravý životný štýl detí a mládeže predovšetkým športovo relaxačnými aktivitami.
  • Tvorivé aktivity zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky.

Aktivity projektu “Aktívne za zdravým”:

  1. Poďme spolu –  predstavuje spoločne organizované podujatia pre deti a mládež so zameraním na podporu ich integrácie a socializácie. Realizované aktivity: Kino, divadlo, múzeá, návšteva ZOO, rôzne exkurzie s edukačnými prvkami, športovo zamerané aktivity ako napr. bobová dráha, Tarzánia, športové a odychové areály pre deti a mládež, jaskyne a iné.
  2. Preplávame – rozdelené na pravidelné zdravotné plávanie hendikepovaných detí v spolupráci s plaveckými jasličkami Žraloky na Pereši a relaxačné plávanie pre všetky deti a mládež – kúpaliská, aquaparky,..
  3. Tvoríme – podpora kreativity a rozvoj jemnej a hrubej motoriky prostredníctvom tvorivej činnosti.

“Snoezelen – Svetlo pre NAS”

– ide o vybavenie, resp. zariadenie tmavej Snoezelen miestnosti, ktorá slúži ako podporná zraková terapia. Miestnosť je zriadená v spolupráci s Nike Mozsnyak – Skenar terapii v Rovinke. http://www.skenarterapia.sk/snoezelen/


Krpáčovo

– spolupráca pri realizácii pobytu s rôznorodým programom zameraným pre rodiny s hendikepovanou osobou.